sshheenn portal

Temat: Czy dyrektorka sp nr 8 obraża publicznie nauczycieli ?
Szkoła, jak szkoła. Wiadomo, ze wszystkie szkoły w tym pięknym mieście, jak też inne instytucje są obsadzone z kucza. Wystarczy się przyglądnąć kogo żona jest dyrektorem i gdzie, oraz złożyć sobie powiązanie. Gorszej kupy nie można sobie wyobrazić. Fakt 8 to dziwna szkoła, pamiętam osławioną już sprwę Primus Inter Pares gdzie mimo, iż było dziecko mające większą ilośc punktów, przyznano ten zaszczyt córce prezydenta. Nikt nic nie powiedział, nawet media milczą, bo oba dzieciaki redaktorów naczelnych świdnickich gazet chodzą właśnie do tej szkoły. Żeby coś więcej powiedzieć trzeba poznać mechanizmy tego grajdoła. Niedzielski przychodzi na zebrania PO i siada razem z dyrektorem 4, który jeździ Volvo s80. Przyglądnąć się można dodatkom dyrektorskim, które przyznaje wydział oświaty. Pewni dyrektorzy dostają nawet 70% swojej pensji dodatku. Jak trzeba zasięgnąc opinii rady pedagogicznej odnośnie dyrektora to pojawia się Niedzielski i zapewnia wszystkich na radzie pedagogicznej, że miasto jest bardzo zadowolone z pracy danego dyrektora. Mimo, iż rodzice nieustannie informują o różnych dziwnych sytuacjach. Efekt - Murdzek jednym pociągnięciem przedłuża wszystkim dyrektorom kadencję. Władca od siedmiu boleści zapomniał, że demokracja jest i jeżeli mija kadencja to lepiej niech odbędzie się konkurs, choć teraz i w komisji konkursowej mają swoje macki. Jedyna rada to głośno mówić o wszystkich sytuacjach i tyle. jeszcze kilka lat temu byłem nauczycielem teraz cieszą się swoją emerytką,...
Źródło: forum.dziennik.swidnica.pl/viewtopic.php?t=8691Temat: III LO
DO NAUCZYCIELI III LO Takich odezw nie piszą ludzie z klasą; takie odezwy piszą nieudaczniki i tchórze. Piszą , żeby przypodobać sie dyrektorowi, o którego "wartości" wypowiedziało sie wiele osób. I gdyby nie bliska zazyłość tego pana z p. Szelewą nie zostałby on dyrektorem... Piszecie,że P. Dudek pracował w szkole 37 lat, że był dobrym pedagogiem, kolegą, przyjacielem , a teraz Go opluwacie, aby zachować swoje marne miejsca pracy! Opinii o was nie wystawiał P. Dudek; opinię o was wystawili wam rodzice i uczniowie. Czytajcie na tym forum! Na dobrą opinię trzeba sobie ... powiedzieć kilka słów prawdy o stosunkach panujących w oświacie? O świństwach mających tam miejsce? O "plecach" w starostwie, które bronią nieuczciwych dyrektorów? Nie! Was na to nie stać. Piszecie odezwy pod dyktando, aby uratować swoje miejsca pracy, wy posłuszne lizusy. Zastanawiam sie, dlaczego niektóre wasze podpisy sa nieczytelne. Czyżby niektórzy z was wstydzili się swojego wystąpienia? Tchórze! Dlaczego nie zaprosiliście na radę pedagogiczną P. Dudka? Nie zażądaliście wyjaśnień! Najlepiej wyszło wam załatwienie sprawy "za plecami". Pani Winiarz! Pani jeszcze uczy w szkole? Ile pani ma lat? Teraz rozumiem, dlaczego podpisała pani tę listę....
Źródło: forum.dziennik.swidnica.pl/viewtopic.php?t=461


Temat: Szkoły: konkursy na dyrektorów?
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono tytuł dyrektora.(Art. 36). kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu (art. 36a ust. 3),W ustawie przyjęto także kadencyjność stanowiska dyrektora – jedna kadencja trwa 5 lat. Dyrektor szkoły jest osobą, która kieruje bezpośrednio szkołą i odpowiada za administrację i nadzór pedagogiczny. Z przepisów wynika, że przy zatrudnianiu na stanowiska dyrektorów szkół organ powołujący jedenastkę (szkołę) w naszym przypadku jest to Wójt musi ogłosić konkurs. Istnieje jednak wyjątek po upływie kadencji organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy (art. 36a ust. 9). Z wnioskiem o przedłużenie kadencji może wystąpić sam dyrektor. Ciekawe jak będzie u nas czy jesteśmy zadowoleni z pracy naszych dyrektorów czy będą jakieś zamiany?
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1374


Temat: Szkoły: konkursy na dyrektorów?
Witam. W związku z awarią serwera, spróbuję odtworzyć mój post z ubiegłego tygodnia. Dotyczył on konkursów na dyrektorów szkół i innych ważnych spraw z prac w R.G. Wójt rzeczywiście na ostatniej sesji potwierdził, że nie przymierza się do tych konkursów, gdyż po pozytywnych opiniach Rady Rodziców i rad pedagogicznych nie ma zastrzeżeń do prac dyrektorów, a odmienne zdanie radnych m.inn. K. Rudziksa, M. Olczaka, moje czy B. Grabarz raczej nie wpłyną na jego decyzje. Radnym chodziło o to, by jasna i przejrzysta procedura wyboru dyrektora przyczyniła się raczej do tego, aby nawet ci sami dyrektorzy wykazali się inicjatywą, dobrymi pomysłami, czy programami i żeby nikt nikomu nie zarzucał że coś dzieje się poza społeczeństwem. Wg mnie nieprawdą jest,że nieraz negatywne opinie na tym forum...
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1374


Temat: Szkoła Podstawowa Nr 17
Siedziba Adres: ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów Telefon: (0-17) 85 446 85 Fax: (0-17) 85 446 85 E-Mail: sp17rzeszow@interia.pl Godziny pracy: 7.00 - 15.00 Dyrektor Imię i nazwisko: Barbara Filip Siedziba: ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów Telefon: (0-17) 85 446 85 E-Mail: sp17rzeszow@interia.pl Kompetencje: Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej. Realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne z prawem; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, Opracowuje arkusz organizacyjny. Dba o powierzone mienie. Wydaje polecenia służbowe pracownikom szkoły zgodnie z zakresem obowiązków. Dokonuje oceny pracy nauczycieli. Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela". Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą: przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Reprezentuje szkołę na zewnątrz,o Współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. Rozstrzyga ... dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Źródło: forum.rzeszow.pl/showthread.php?t=246


Temat: Pensum pedagoga - proszę o poradę.
Dzień dobry. Proszę Pana o pomoc. Pracuję jako nauczyciel na pełnym etacie pedagoga w jednej ze szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w wymiarze 6 godzin dziennie (30 godzin tygodniowo). Od pewnego czasu kierujemy prośby do organu sprawującego nadzór nad szkołą (Urzędu Gminy) o obniżenie wymiaru czasu pracy bez zmniejszenia wynagrodzenia. Są to ustne rozmowy z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, z których wynika, że zmiana nie jest możliwa. Powodem jest fakt, że taki zapis został uchwalony kilka lat temu i decyzja jest nieodwołalna nawet przez najwyższe władze w kraju. Dla mnie 6 godzin dziennie pracy ... przed upływem mojego dnia w pracy pojawia się uczeń lub rodzic i z własnej woli pozostaję po godzinach pracy, by nie pozostawić dziecka czy dorosłego w potrzebie. Bardzo często nie mam czasu na przerwę. Zobligowana jestem do przebywania na swoim stanowisku pracy zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Ponadto często odbywam spotkania w godzinach popołudniowych, wówczas, gdy mają miejsce spotkania z rodzicami, pedagogizacja, posiedzenie rady pedagogicznej. Zdecydowanie przekraczam 40 godzinny tygodniowy czas pracy. Brakuje mi wolnej chwili na przygotowanie się popołudniami do swojej pracy (prowadzę psychoedukację, poradnictwo, warsztaty z dziećmi, uczestniczę w godzinach wychowawczych). Nie ... wynagrodzenie jest takie jak za nasze 30 godzin. Szkoły średnie podlegają innemu organowi – Starostwu Powiatowemu. W innych województwach pedagodzy zatrudnieni są na etacie niższym niż 30 godzin tygodniowo. Od kilku semestrów Wydział Edukacji Urządu Miasta zleca pedagogom dodatkowe zadanie, które polega na przyjmowaniu od rodziców kompletnej dokumentacji o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów. Jest to zajęcie pracochłonne i odpowiedzialne. Praca, którą wykonujemy na co dzień, schodzi wówczas na plan dalszy. Z Karty Nauczyciela (rozdz. 5, Art. 42.7.3 oraz Art. 42.1) wynika, że organ prowadzący szkołę ma prawo po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określić czas pracy pedagogom według własnego uznania, nie może on jednak przekroczyć 40 godzin tygodniowo. Wszystko odbywa się więc zgodnie z prawem. Znalazłam również zapis (rozdz.5, Art. 42.7.2 oraz Art.42a.1. Art. 42a.2), z którego wynika, że Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć na czas określony lub do odwołania ze względu na wykonywanie prac zleconych przez organ prowadzący szkołę albo szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole. Czy ten zapis dotyczy mnie, pedagoga? Jeśli tak, to dlaczego Naczelnik Wydziału...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=476


Temat: List otwarty
Wiemy co znaczy wizyta wizytatora z kuratorium, który ma zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. Nic nie znaczy, bo nawet przy negatywnej ocenie ( co rzadko się zdarza , bo rada pedagogiczne tańczy muzykę dyrektora ) dyrektor może mieć przedłużoną kadencję. Ale musi na to zasłużyć. A robi to w różnoraki sposób. Jedna za szkół świdnickich wprowadziła do obiegu mundurki, dyrektor tej szkoły , ... dzieci nawet , ze swoimi prawami prawdopodobnie nie zostały zapoznane. Osobiście znam trzy przypadki łamania dyscypliny budżetowej , na posiedzeniu rady pedagogicznej wizytatorzy stwierdzili...,że nic się nie stało bo to dla dobra szkoły. No ale...”kolesiowanie” działa. Wiemy, że ryba psuje się od głowy. Uważam, że w naszym mieście, powiecie powinny odbywać się konkursy na dyrektorów, bez możliwości przedłużania kadencji, jak mocny i dobry – to poradzi sobie w konkursie. Zasiedziałe układy trzeba wyeliminować prawem. Rady Szkoły i Rady Rodziców powinny w tym temacie coś zrobić...co ja gadam...też tańczą muzykę dyrektorów. Potrzebne są zmiany i robienie prywatnych folwarków ze szkół, które i tak pochłaniają nasze pieniądze mimo konstytucyjnego prawa do darmowego zdobywania wiedzy. Jest taki bałagan, że każdy sobie rzepkę skrobie, a jak nauczyciel chce postępować zgodnie z prawem to staje się niewygodny, kłopotliwy, nie na rękę i w tedy zostaje zwolniony. Ja zostałem zwolniony z pracy w podobny, perfidny sposób, mimo iż byłem związkowcem. Przykre, ... „motorynkę”, też czarną...będzie fajnie, a dyrektorzy? Dalej nas będą robić w „bambuko” i można mieć mgr przed nazwiskiem , dr też można mieć ale magiczne słowo „reorganizacja miejsca pracy” załatwia wszystko....
Źródło: forum.dziennik.swidnica.pl/viewtopic.php?t=626


Temat: ZJAZD ABSOLWENTÓW 3 LO W Świdnicy http://www.lo3.net.pl/ind
OŚWIADCZENIE W związku z 60 - leciem Szkoły przy ul. Kościelnej 32 ( nie tylko III LO), w której przepracowałem uczciwie 37 lat w charakterze nauczyciela, w związku z przywołaniem wyżej mojego nazwiska, informuję wszystkich zainteresowanych, że jestem pełen podziwu dla mojej Szkoły, jej osiągnięć i osobiście czuję do niej wielki sentyment. Ale tylko dokładnie do dnia 20 sierpnia 2003r. t.j. do dnia , kiedy dyrektor "Rysiek" Skórka, typowy karierowicz, wykonał usłużnie i bardzo gorliwie skandaliczne polecenie łamiącego w tamtym czasie prawo w celu publicznego zniszczenia innego nauczyciela powiatowej szkoły, którego od 2000r. urzędowo broniłem przed represjami towarzysko-koteryjnego układu w Starostwie, dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Stanisława Szelewy, wbrew wcześniejszym publicznym obietnicom dyrektora szkoły na końcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 2003r., "wypie...dolił mnie ze szkoły dla jej dobra" (cytat dosłowny z dnia 20 sierpnia 2003r. z gabinetu dyrektora), łamiąc w ten sposób wszelkie zasady kultury międzyludzkiej, przyzwoitości, uczciwości i zwyczajnego szacunku w stosunku do ... okłamywanych i manipulowanych w mojej sprawie przez dyrektora szkoły, które posunęło się w jego obronie (i we własnym interesie zapewne ze strachu) do publicznego oskarżenia mnie, w oparciu o oczywiste kłamstwa, o niecne czyny bez jakichkolwiek dowodów, co nijak nie przystoi nauczycielom i wychowawcom młodzieży w najlepszej szkole w Polsce. Nie chcę być złym prorokiem, ale komuś innemu z tego pedagogicznego towarzystwa też może się przydarzyć, że na polecenie powiatowego pseudofunkcjonariusza od oświaty, usłużny dyrektor szkoły da mu przysłowiowego "kopa" ze szkoły "dla jej dobra", czego nikomu nie życzę. W tej sytuacji od dnia 20 sierpnia 2003r. nie czuję się absolutnie niczym związany z aktualną instytucją przy ul. Kościelnej 32, kierowaną przez wątpliwego, łamiącego prawo dyrektora ( opinia MEiN z dnia 28 marca 2003r.) i dlatego jakikolwiek mój związek z imprezą pt. 60 - lecie szkoły i w niej udział mnie absolutnie nie interesuje, wyłączywszy wszystkich moich byłych uczniów i wychowanków, których serdecznie z tej okazji pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej i życiu osobistym. Materialną pamiatką po mnie przy ul. Kościelnej 32, wbrew wszystkim publicznym kłamcom, z której jestem bardzo dumny, jest i będzie odbudowany i rozbudowany w czasie moich "całkowicie nieudolnych dyrektorskich jednorocznych rządów" budynek "B" Szkoły i uporządkowanie wszystkich dziedzin Szkoły w r.szk. 1992/93. Z szacunku dla Szkoły, dla absolwentów Szkoły i ... w powiatowej oświacie i nie tylko. Marian Dudek - do dnia 20 sierpnia 2003r. nauczyciel w Szkole przy ul. Kościelnej 32.
Źródło: forum.dziennik.swidnica.pl/viewtopic.php?t=3237